Geografi Landskapsbilder Flagermusfauna Artsomtale Fænologi Mer informasjon Litteratur


 

 

Vises siden uten frames? Klikk her


LANDSKAP OCH GEOGRAFI

Utterslev Mose ligger i Københavns nordvestlige del mellem Gladsaxe, Søborg, Bispebjerg og Brønshøj, og var tidligere den nordligste del af Vestvolden, der gik fra Køge bugt i syd til Utterslev Mose i nord

Utterslev Mose, som har naturlig oprindelse, var en del af Københavns befæstning, men Vestvolden blev nedlagt i 1920 og er nu et rekreativt område. I 2000 blev mosen fredet for at skabe mulighed for forbedring af områdets biologiske, landskabelige og rekreative værdier

Mosen udgør ca. 3 x 1 km og er et afvekslende område af søer og holme med et rigt fugleliv. Oprindeligt var det en mose med en grøft midt i, men i 1930'erne blev den udgravet (som beskæftigelsesprojekt) og den nuværende park anlagt. De store gamle piletræer blev plantet ved den lejlighed.

Utterslev Mose er forurenet med blandt andet fosfor (cirka 10 gange en "ren" sø). På grund af spildevandsudledning (i dag og historisk) er der en betydelig pulje af organisk stof og fosfor i sedimentet på bunden af mosen

Store dele af mosens opland er fælleskloakeret, dvs. at spildevand og regnvand løber i samme ledning, og ved kraftig regn kan løbe over til mosen. Et grønt renseanlæg bidrager ved store regnskyl til at rense dele af vandmængden fra overløb fra afløbssystemet.

 
Kort over Vestmosen og Kirkemosen. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Kort over Midtmosen. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Kort over Østmosen. Foto: Leif Yngve Gjerde.


BILEDER

Vestmosen

Kirkemosen

 
 

Midtmosen

Østmosen

 

 

 


Utterslev Mose. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Utterslev Mose. Foto: Leif Yngve Gjerde.


Utterslev Mose. Foto: Leif Yngve Gjerde.

 

 


FLAGERMUSFAUNAEN

Næringsforhold, vegetation og landskab til de fire søer som udgør Udderslev Mose, har et meget højt potensiale for mange flagermusarter. Næringsrige søer har også en høj insektproduktion, og der forventes at antal fouragerende (jagyrnde) flagermus måske ligger højere end nogen anden lokalitet i Skandinavia. Fremtidige undersøgelser vil afsløre hvor vigtig søerne er.

Den første undersøgelsen af flagermus ved Utterslevs fire moser (Vest., Kirke-, Midt- og Østmosen) blev gennemført sommeren 2022. Nogle af resultaterne vil blive inkluderet her efterhvert som dataene er analyseret.

 Utterslev Mose. Foto: Leif Yngve Gjerde.
 


ARTSOMTALE

Omtale af arterne kommer...

Flagermusarter registreret ved Utterslev Mose:

  • Nordserotine (sydflagermus)
  • Grå skimmelflagermus (skimmelflagermus)
  • Pygmépipistrell (dværgflagermus)
  • Båndpipistrell (pipistrelflagermus)

Pygmépipistrell ― Pipistrellus pygmaeus

 

Første funn:
.

 

Diverse:
.

 


 

Troldpipistrell. Foto: Leif Yngve Gjerde.


FÆNOLOGI

Vi ønsker at overvåge forårs- og efterårsaktiviteten hos flagermus ved Utterslev Mose. Hvornår aktiviteten starter om foråret, og hvornår de sidste flagermus kan observeres om efteråret, kaldes fænologi. Antal flyvende flagermus afgøres af insektaktiviteten og temperaturen. Vi har en egen fænologi-side, der Utterslev Mose er inkluderet.

Vi søger en røgter som kan betjene og laste ned data fra vår detektor. Dette arbejde skal laves en gang i begyndelsen af sæsonen, og efter sæsonslut.

Daglige minimum og maksimum temperatur målt ved Rødovre meteorologisk station foråret 2023:

 


 


MER INFORMATION

 


 


PUBLISERT OMTALE

Her følger en oversigt over udgivet litteratur, hvor flagermus ved Utterslev Mose omtales.

  • Gjerde, Leif Yngve. 2022. Flagermus ved Utterslev Mose i København. Gudnjoloddi (Lillestrøm) 52. ISSN 0809-2362.
  • Gjerde, Leif Yngve. 2022. Flagermusfaunaen undersøges ved Utterslev Mose i København. Leðrblaka Express (Lillestrøm) 46: 2. ISSN 1653-9222.

Annen litteratur sitert i teksten

  • Anonym. 2017. Helhedsplan for Udderslev Mose. Teknik og Miljøforvaltning, Københavns kommune.
 

.

 


 

 

Webside oprettet 26. november 2022
Sidst opdateret 30. juni 2023