Vises siden uten frames?
Klikk her

Fotogalleri
(Photo Gallery)

Flaggermus og andre - Aktivitetsbilder - Levesteder
Bats and associates - Activity pictures -
Bat Habitats

641 bilder/images


Alle fotografier og tegninger er omfattet av internasjonale og nasjonale copyright-lover. Det er således forbudt å benytte disse til offentliggjøring (inklusiv bruk på internettet) uten tillatelse fra rettighetshaver. Uautorisert bruk vil bli politianmeldt samt vurdert rettsforfulgt av NIFF. Hvis noen av NIFFs illustrasjoner ønskes brukt til annet en privat bruk må NIFF kontaktes for evt. skriftelig tillatelse.

All photographs and drawings are protected by international and national copyright laws. All public use of these illustrations are therefore illigal without the concent by the copyright owner. Unautherized use will be reported to the authorities, and legal prosecution will be considered by NIFF. To obtain permission for the use of any illustration copyrighted by NIFF, we must be contacted for a written permission.


Flaggermus og andre dyr
Bats and associates

Nordiske flaggermus (41 bilder)
Nordic Bats (41 images)

Nærbilder av hengende, flyvende eller håndterte flaggermus fra flere av våre ca. 15 nordiske arter.
Close up pictures of hanging, flying and handled bats from a number of our Nordic species.

Jordas flaggermus (32 bilder)
Bats around the world (32 images)

Over 1000 flaggermusarter er funnet på Jorda. Her er flere avbildet, ordnet etter familie.
Over 1000 bat species has been found on Earth. Some of them may be viewed here, all organized according to families.

Dyr som lever sammen med flaggermus (13 bilder)
Animals found at bat localities (13 images)

Mange spesielle har tilknytning til flaggermus. Enten som føde eller at de lever i de samme miljøene som flaggermusene selv.
Many strange animals are associated to bats. Either as prey, or just sharing their habitat.


Aktiviteter i NIFF
Activity pictures from NIFF

Ekskursjoner, turer, hjemmebesøk (23 bilder)
Excursions, trips, home visits (23 images)

Dette inkluderer kunngjorte ekskursjoner for medlemmer og publikum, andre turer, kolonibesøk osv.
General trips include public excursions, detector surveys, home visits to colonies and other type of trips.

Flaggermusmottaket (33 bilder)
The Bat Hospital (33 images)

Skadete og bortkomne flaggermus blir håndert av NIFFs flaggermusmottak.
Injured and lost bats are taken managed by NIFFs Bat Hospital.

Kasseprosjektene (47 bilder)
Bat Box Projects (47 images)

En rekke kasseprosjekter fra Rogaland til Akershus, samt Jylland.
A number of bat box projects from Rogaland to Akershus counties, and northern Denmark.

Kurs og opplæring (187 bilder)
Training (187 images)

Vi arrangerer opplæring i bruk av ultralydsdetektorer, artsbestemming av flaggermus i dvale, samt fangst og håndtering av flaggermus.
We have training programs for identifying bats by ultrasound detectors, hibernating bats and catching/handling bats during summer.

Sommer og vinterleire (21 bilder)
Summer and winter camps (21 images)

Vintergruppa i NIFF (105 bilder)
Winter Activity Group in NIFF (42 images)

Kartlegging av overvintrende flaggermus i bunkre, grotter, gruver, festningsanlegg, tuneller osv.
Surveying hibernating bats at underground habitats and buildings.

Flaggermus i kirker (91 bilder)
Bats in Churches (91 images)

Bilder av kirker og aktiviteter knyttet til prosjektet "Flaggermus i kirker".
Pictures of churches and activities associated to the "Bats in Churches Project".


Levesteder
Bat habitats

Viktige jaktområder (42 bilder)
Important foraging localities (42 images)

Gode jaktområder er steder med høye individtall, mange arter eller hvor en finner flaggermus hele sommerhalvåret.
Good foraging sites are carecterized by many foraging animals, high species diversity or a stable environment with bats during all summer.

Kolonier (2 bilder)
Summer colonies (2 images)

Om sommeren samler flaggermus seg i kolonier. Dette kan være bygninger av alle slag, hule trær, under broer osv. Dette er gode steder å observere idet de forlater kolonien, eller svermer i lufta foran.
During summer bats (especially the females) gather into colonies which are placed in buildings, bridges, hollow trees etc. These are locations to watch as as the emerge or swarm.

Høstspill (2 bilder)
Potential fall localities for V. murinus (2 images)

Gråskimlet flaggermus har sin spillflukt foran høye loddrette vegger. Slike kan være fjellvegger, tunellåpninger, høyblokker, kirker og industribygg.
The parti-colored bat has its display flight in front of cliff like habitats, such as cliffs, tall apartment buildings. churches, industrial buildings a.o.

Overvintringslokaliteter (2 bilder)
Hibernacula (2 images)

Om vinteren går flaggermus i dvale. Dette kan være underjordiske steder som bunkre, gruver, grotter, jordkjellere osv. Også bygninger kan brukes.
During hibernation bats may use underground sites such as bunkers, mines, caves, cellars etc. Also buildings may be used.


Sist oppdatert 18. april 2013


web counter
web counter

besøkende siden 17. mai 2011