Copyright Leif Gjerde (No. 030709-07)Østfold flaggermusgruppe
fylkeslag til Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)

Historikk - Aktiviteter - Prosjekter - Flaggermus i Østfold - Medlemskap


Østfold flaggermusgruppe ble startet i 2006, og har idag 17 medlemmer.  Gruppas virkeområde er Østfold og Follo-regionen. Leder er Leif Gjerde fra Fetsund. Vi kan kontaktes på e-post ostfold#flaggermus.org (bytt ut # med @), evt. telefon 40228817. Det henvises til medlemmenes egne hjemmesider (krever medlemskap og passord) for mer informasjon om regionslaget og dets aktiviteter.Nattevandringer (skoleturer)

Østfold flaggermusgruppe tilbyr (i samarbeid med Norske Naturveiledere) alle skolene i Askim-distriktet muliheten til å oppleve flaggermus etter solnedgang.   

Opplev flaggermus på nært hold i ditt nærmiljø. Vi vil se og høre på flaggermus ved hjelp av en ultralydsdetektor.

Tema for kvelden er dyreliv om natta, hvor lydene står i sentrum. Kvelden starter med aftensangerne (troster og rødstrupe) før nattsangerne tar over (nattergal, myrsanger, myrrikse m.fl.). Elevene får en innføring i hva flaggermus er, hvordan de lever og hvilken betydning de har for oss mennesker. Det blir hyppige stopp underveis med informasjon, og alle har mulighet til å stille spørsmål. Flaggermusene dukker opp på slutten av turen, og da blir det ikke tid for prat!
      Turene varer i ca. 2 timer og starter mellom kl. 2200 eller 2230, avhengi av når på sesongen. Turene arrangeres hvert år i perioden mellom 17. mai og skoleslutt.

Turene arrangeres i området mellom Romsåsen gruver og Glomma. Disse turene er meget populære, og de fleste har med en av sine foreldre og søsken. 30-50 personer på en tur er ikke uvanlig. Egner seg best for elever i 5. til 7. klasse.

Elevene får informasjon som de kan ta med hjem, og klassen får et temahefte til evt. klassearbeid. Generelt benytter vi KS sine satser. Mer info om betingelser og priser kan leses på
www.naturveilederne.no/oss/

Det arrangeres ikke generelle publikumsturer (uten ved spesielle anledninger). Hvis du ønsker å være med på en tur må du enten melde deg inn som medlem, eller spørre om å være med på en tur i forbindelse med en av prosjektene (etter avtale).


Aktiviteter

Det arrangeres turer hvert år der både medlemmer og publikum kan delta. En oversikt over disse turene finner du her.

Sommerleir
Noen somre arrangeres flaggermusleir for barn i alderen 11-15 år. Her holdes det foredrag om flaggermus og vi driver med kartlegging av flaggermus både om dagen av kolonier (låver, stabbur, løpesedler o.l.) og om natten da vi registrer de flyvende dyrene med batdetektorer. Det arrangeres flere ekskursjoner, og på tidligere leire har dette inkludert besøk av kolonier i både privatboliger og kirker samt guiding i gruver. Under leiren bor vi på en gård og sykler til de fleste aktivitetene.

Flaggermusmottaket - Syke og skadde dyr
Dette er et mottak for bortkomne og skadde flaggermus. Vi mottar flaggermus kun som siste utvei, hvis ingen annen mulighet finnes. Friske dyr blir sluppet ved første anledning. De gis vann og mat før de blir sluppet fri. Skadde dyr må inspiseres. Mye av arbeidet til mottaket er å gi informasjon til publikum slik at dyrene kan få hjelp der de er. Hvis dette ikke er mulig vil mottaket ta imot dyret hvor spesielle rutiner må gjennomgås, og alt arbeidet skjer i samråd med veterinær.
    Vi mottar 2-3 dyr hvert år som må tas hånd om av våre medlemmer.


Prosjekter

Romsåsen gruver har stått i sentrum av flere prosjekt de siste årene. Mer informasjon kan leses direkte på egne hjemmesider.

Barselstuer i private boliger

Hvert år får vi flere telefoner fra huseiere som har flaggermus i veggen, taket eller loftet. Vi gir råd og ofte må disse koloniene besøkes. Også kolonier som er registrert tidligere år blir besøkt for å undersøke om de fortsatt har tilhold i bygningen. Oftest telles dyrene idet de flyr ut fra bygningen ved solnedgang, men noen ganger kan det også være behov for å undersøke loftet.

Overvintrende flaggermus

Vi arbeider aktivt med å kartlegge potensielle lokaliteter for overvintrende flaggermus. Slike steder er særlig underjordiske steder med lav temperatur (frostfritt) og høy luftfuktighet. Eksempler på slike er gruver, grotter, bunkere, festningsanlegg, forkastningssprekker og jordkjellere. Informasjon om disse lokalitetene blir satt inn i en nasjonal database (BatBase). Stedene blir så undersøkt for flaggermus vinterstid fra november til mars. Personer som besøker slike steder får opplæring av NIFF gjennom vinterkurset (V) og blir en del av Vintergruppa i NIFF. Vintergruppa gir ut et internt nyhetsbrev Huleboer'n.

Flaggermus i kirker

Fra slutten av juni og til begynnelsen av august finner vi flaggermus i barselstuer. Det er her hunnene samles for å føde sine unger. Under denne tiden søker de til varme steder i bygninger som under takstein, mellom ytter- og innervegg og nær skorsteiner - som regel på den sørlige siden av bygningen. Det har vist seg at flaggermus har en stor forkjærlighet for kirker. Flaggermus kan bli 30 år gamle, og de returnerer ofte til samme koloni hvert år. En koloni kan være i bruk i generasjoner. Således er kirker ideelle. De er gamle og står åpent i landskapet slik at sollyset kommer til og får varmet opp taket. Det er særlig loftet i kirken (over kirkeskipet) og spiret som blir benyttet.

Hver sommer besøker vi et antall kirker for å kontrollere at dyrene fortsatt har tilhold der. Vi leter etter spor som ekskrementer og døde dyr som kan ha ligget der i lang tid. Hvis vi finner mye spor av flaggermus, blir kirken besøkt igjen om natten. Vi bruker da en batdetektor som gjør at vi kan høre flaggermusene når de flyr. Størrelsen på koloniene blir registrert ved at antall dyr som forlater kirken om kvelden for å jakte blir talt.


NYHETSBREVET Flaggermus i Østfold

Flaggermus i Østfold er et internt nyhetsbrev til Østfold flaggermusgruppe. Den gis ut uregelmessig etter behov og nummereres fortløpende. Den inneholder referater fra aktiviteter og prosjekter samt oversikt over nye aktiviteter. Alle medlemmer av NIFF som er bosatt i Østfold og Follo-regionen mottar automatisk nyhetsbrevet. Opplaget er varierende da de fleste mottar nyhetsbrevet i elektronisk form (som *.pdf over e-post).


Historikk

Informasjon vil komme etterhvert.


Medlemskap

Enhver som er interessert i flaggermus kan bli medlem av NIFF. Det forutsetter at personen godtar NIFF sine vedtekter, støtter organisasjonens arbeid, samt betaler årskontingenten. Medlemskapet følger kalenderåret og må sies opp skriftlig. Minste aldersgrense er 11 år (Informasjonen blir for faglig og kjedelig for yngre aldersgrupper).
      Du blir da orientert om aktiviteter, får tilbud om felles ekskursjoner, mottar medlemsbladet Gudnjoloddi og nytt brosjyremateriell. Alle nye medlemmer mottar heftet Vi studerer flaggermus. Hvilket informasjon du mottar avhenger av type medlemskap.

Kontingenten kan betales til NIFF, Postboks 247, N-2001 Lillestrøm. Bankgironummer er 1271.21.90378. Husk å oppgi navn, adresse, fødselsår og e-post adresse.

Mer informasjon om medlemskap finnes her.

 

Web-side uten frames? Klikk her


Pygmépipistrell ved Rogaland Arboret under et felles norsk flaggermustreff og kurs. Foto: Leif Gjerde.


Sist oppdatert 9. mai 2017