Copyright Leif Gjerde (No. 030709-07)Rogaland flaggermusgruppe
fylkeslag til Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)

Historikk - Aktiviteter - Prosjekter - Rygjatroll - Medlemskap


Rogaland flaggermusgruppe ble startet i 1997 og har idag 27 medlemmer. Gruppas virkeområde er Rogaland fylke.Vi kan kontaktes på e-post rogaland#flaggermus.org (bytt ut # med @), evt. telefon 40228817.
Det henvises til medlemmenes egne hjemmesider (krever medlemskap og passord) for mer informasjon om regionslaget og dets aktiviteter.Aktiviteter

Det arrangeres ikke generelle publikumsturer (uten ved spesielle anledninger). Hvis du ønsker å være med på en tur må du enten melde deg inn som medlem, eller spørre om å være med på en tur i forbindelse med en av prosjektene (etter avtale).


Prosjekter

Atlasprosjektet
Sommeren 1998 startet flaggermusgruppa å kartlegge jaktende flaggermus i 5x5 km UTM ruter. Målsetningen er å kartlegge hele fylket. Undersøkelser på Jæren, sørfylket og øyene i Ryfylket er allerede påbegynt.

Flaggermuskasser
Flaggermus bruker ofte kasser om sommeren som er laget spesielt for dem. Disse ser ut som fuglekasser, men har inngangen under, inn mot stammen. På Rogaland Arboret i Sandnes er det hengt opp 36 flaggermuskasser som henger i grupper av tre rundt en trestamme. Kassene ble hengt opp i juli 1997 og blir ofte bebodd av pygmédvergflaggermus.

Overvintrende flaggermus
Vi arbeider aktivt med å kartlegge potensielle lokaliteter for overvintrende flaggermus. Slike steder er særlig underjordiske steder med lav temperatur (frostfritt) og høy luftfuktighet. Eksempler på slike er gruver, grotter, bunkere, festningsanlegg, forkastningssprekker og jordkjellere. Informasjon om disse lokalitetene blir satt inn i en nasjonal database (BatBase). Stedene blir så undersøkt for flaggermus vinterstid fra november til februar. Personer som besøker slike steder får opplæring av NIFF gjennom vinterkurset (V) og blir en del av Vintergruppa i NIFF. Vintergruppa gir ut et internt nyhetsbrev Huleboer'n.


Rygjatroll

Rygjatroll er et internt nyhetsbrev til Rogaland flaggermusgruppe. Den gis ut uregelmessig etter behov og nummereres fortløpende. Den inneholder referater fra aktiviteter og prosjekter samt oversikt over nye aktiviteter. Alle medlemmer av NIFF som er bosatt i Rogaland mottar automatisk nyhetsbrevet. Opplaget er varierende da de fleste mottar nyhetsbrevet i elektronisk form (som *.pdf over e-post).


Historikk

Rogaland flaggermusgruppe ble startet i mai 1997 og hadde i løpet av det første året 13 medlemmer. Halvard Helgø fra Finnøy var gruppas første leder, et vern han hadde i 5,5 år fra 1997 og ut 2002.


Medlemskap

Enhver som er interessert i flaggermus kan bli medlem av NIFF. Det forutsetter at personen godtar NIFF sine vedtekter, støtter organisasjonens arbeid, samt betaler årskontingenten. Medlemskapet følger kalenderåret og må sies opp skriftlig. Minste aldersgrense er 11 år (Informasjonen blir for faglig og kjedelig for yngre aldersgrupper).
      Du blir da orientert om aktiviteter, får tilbud om felles ekskursjoner, mottar medlemsbladet Gudnjoloddi og nytt brosjyremateriell. Alle nye medlemmer mottar heftet Vi studerer flaggermus. Hvilket informasjon du mottar avhenger av type medlemskap.

Kontingenten kan betales til NIFF, Postboks 247, N-2001 Lillestrøm. Bankgironummer er 1271.21.90378. Husk å oppgi navn, adresse, fødselsår og e-post adresse.

Mer informasjon om medlemskap finnes her.

 

Web-side uten frames? Klikk her


Pygmépipistrell ved Rogaland Arboret under et felles norsk flaggermustreff og kurs. Foto: Leif Gjerde.


Sist oppdatert 9. mai 2017