Offisielle navn på flaggermus


Generelt Kriterier Geografisk Dvergflaggermus med nye offisielle navnArbeidet med norske flaggermusnavn ble påbegynt allerede da foreningen ble stiftet i mai 1997. I november 1997 ble alle fylkesmennenes miljøvernavdeling, Direktoratet for naturforvaltning og Norsk språkråd orientert om arbeidet. En mer detaljert redegjørelse for dette arbeidet kan leses i artikkelen "Revidering av norske navn på flaggermus. Del 1: Bakgrunn og kriterier." i Gudnjoloddi 5, side 11-17. De norske navnene er under revurdering, men dette arbeidet er ikke avslutttet ennå. Har du forslag eller kommentarer til norske navn på flaggermus kan du sende en e-post til NIFF. Foreløpig er derfor listen nedenfor den gjeldende i Norge. Dog er dvergflaggermus fått nye navn. De nye navnen er inkludert i listen nedenfor. Hvis du ønsker å lese om hvordan de nye navnene til dvergflaggermus har oppstått og hvem som har vært med å bestemme dette kan du klikke her.
 

 

Web-side uten frames? Klikk her

 


Offisielle norske navn

I 1980 ble et omfattende 9 binds bokverk, Cappelens Dyreleksikon, gitt ut. Da leksikonet er skrevet og oversatt av zoologer og verket er en viktig referansesamling, må det nok sies at det er denne som idag må regnes som den gjeldende. Dette er også den siste og mest oppdaterte listen hvor de norske flaggermusartene er tatt med. Dr. Arne Semb-Johansson var redaktør, og har også revidert flaggermusnavnene. Nå er disse navnene erstatt av NIFF sine navn.

En oversikt over disse navnene følger nedenfor:

Navn på skandinaviske flaggermus

Norsk navn Vitenskapelig navn
Brunaftenseiler Nyctalus noctula
Smalaftenseiler Nyctalus leislerii
Grå skimmelflaggermus Vespertilio murinus
Nordserotine Eptesicus nilssonii
Sørserotine Eptesicus serotinus
Frynsemusøre Myotis nattereri
Vannmusøre Myotis daubentonii
Skjeggmusøre Myotis mystacinus
Skogmusøre Myotis brandtii
Pygmepipistrell Pipistrellus pygmaeus
Båndpipistrell Pipistrellus pipistrellus
Trollpipistrell Pipistrellus nathusii
Europeisk barbastell Barbastella barbastellus
Brunlangøre Plecotus auritus
Grålangøre Plecotus austriacus

Navn på verdens 17 familier med flaggermus

Vitenskapelig familienavn Norsk familienavn
Pteropodidae Flygehunder
(fruktflaggermus)
Rhinopomatidae Langhaleflaggermus
(gravflaggermus)
Emballonuridae Gravflaggermus
(frihaleflaggermus)
Noctilionidae Fiskerflaggermus
(bulldogflaggermus)
Nycteridae Striflaggermus
Megadermatidae Falske vampyrer
Rhinolophidae Ekte hesteskoneser
Hipposideridae Falske hesteskoneser
(bladneser)
Phyllostomatidae

Bladneser
(kortneser, spydneser, falske vampyrer)

Desmodontidae Ekte vampyrer
Natalidae Langbeinflaggermus
Furipteridae Furieflaggermus
Thyropteridae Skiveflaggermus
Myzopodidae Sugeskålflaggermus
Vespertilionidae Glattneseflaggermus
Mystacinidae Korthaleflaggermus
Molossidae Bulldogflaggermus
(frihaleflaggermus)

.

 

 Hvilke navn er korrekte?

Det kan ofte være motsetninger mellom faktisk språkbruk og hva som er best utfra et faglig eller systematisk synspunkt. Løsningen kan derfor være valgfrihet mellom eksisterende og innførte, systemriktige former. På denne måten kan valget overlates til språkbrukerne.

Det må opplyses at Norsk språkråd ikke har mandat til å godkjenne valg av flaggermusnavn på norsk slik enkelte tror. Dette er noe fagmiljøet selv må gjøre. Norsk språkråds oppgave er å gi råd vedrørende skrivemåten til ord slik at disse er i tråd med gjeldende rettskrivingsregler. Dette er særlig viktig der nye navn skal lages, utenlandske ord skal fornorskes eller navn på utenlandske steder skal brukes. I Tanums store rettskrivningsordbok står flere flaggermusnavn der språkrådet har godkjent rettskrivingen (Wangensteen 1996).

Det er ved flere anledninger påpekt av enkelte personer i et fagmiljø at Norsk Zoologisk Forenings (NZF) navneliste er den offisielle norske, og at den derfor skal følges. Det er nok riktig at den er NZFs offisielle liste, men den er på ingen måte den offisielle norske. Den har tydelig sin begrensning. Listen er revidert av én person, dansken Jørgen A. Pedersen. NZF oppgir selv at navnene er anbefalte navn, og at det kun er de norske artene som er vurdert. NZF er dessuten ikke selv konsekvent i bruken av sin egen navneliste. I deres liste står nordflaggermus og skimmelflaggermus i stedet for nordisk flaggermus og gråskimlet flaggermus. Derimot står langøret flaggermus og bredøret flaggermus i deres liste, mens de velger selv å bruke kortformen langøreflaggermus og bredøreflaggermus.
 

 


 


Sist oppdatert 27. desember 2013


web counter
web counter

besøkende siden 27. desember 2013