Nyheter
Pressemeldinger


Aktualiteter - Ekskursjoner - Pressemeldinger - Europeisk flaggermusnatt - ReferaterAll kontakt til NIFF skal gjøres til Leif Gjerde, tlf.: 40228817, eller e-post niff#flaggermus.no
Hvis henvendelsen gjelder et konkret prosjekt kan også prosjektleder kontaktes.

 

 

Web-side uten frames? Klikk her

 


22. april 2008
Sperrefrist: Ingen
Naturvernorganisasjon ødelegger for sjelden flaggermusart

NTB sendte ut idag en melding om at ei norsk flaggermusart er blitt oppdaget på ny etter nesten 60 års fravær. Det er Norsk Zoologisk Forening (NZF) som skal ha oppdaget arten. Det som ikke kommer fram er at arten faktisk ble funnet på samme sted i mars 2004, og at det var Leif Gjerde fra Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) som faktisk fant arten.

Mange prosjekter
Etter at arten ble oppdaget i Larvik ble det utarbeidet en egen handlingsplan for arten som i Norge er direkte truet, og regnes som meget sjelden i resten av Europa. Kartlegginga av arten både vinterstid og sommerstid ble påbegynt i 2002 på en rekke lokaliteter fra Porsgrunn til Oslo. Også spesialkasser for arten er laget, og tiltak for overvintrende dyr vurdert.

Ødelagt lokalitet
Stedet hvor bredøreflaggermusa, eller barbastell som den egentlig heter, er nå direkte truet. Alle i Larvik kjenner til tunnelen som ofte blir besøkt av lokalbefolkningen. Nå må en regne med valfart til stedet pga sjeldenheten, og arten vil trolig forsvinne fra tunellen for godt. Dette skjedde også ved Sognsvann i Oslo hvor NZF gjorde det samme, offentliggjorde en flaggermuslokalitet som måtte stenges pga for mye besøk.

Mer informasjon finnes på www.flaggermus.no.

Kontaktinformasjon:
Leif Gjerde
Tlf.: 40228817
E-post: niff@flaggermus.no

Vedlagt foto kan kun brukes av norsk presse mot at navn på fotograf (Leif Gjerde) oppgis. Bildene viser ei bredøreflaggermus fra Larvik i mars 2004.

 Foto: Leif Gjerde.


Foto: Leif Gjerde.


5. august 2007
Sperrefrist: Ingen

Nordmenn får se flaggermus

Europeisk flaggermusuke markeres i Norge: Siden 2001 har Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus arrangert foredrag og turer i forbindelse med en årlig europeisk markering. En rekke arrangement holdes rundt om i landet i uke 36, men pga stor etterspørsel må flere arrangement også holdes utenfor denne perioden.

Markeringen i år er gjort under Friluftslivets uke for å styrke denne markeringen som arrangeres av Friluftslivets Fellesorganisasjon.

Bakgrunn
Markeringen er en del av en europeisk markering som gjennomføres i en rekke europeiske land hvert år. Arrangementet er anbefalt av Eurobats (som koordinerer arrangementet) til å bli holdt siste helg i august. På dette tidpunktet pleier det å arrangeres internasjonale møter. Dessuten gis det rom for at de enkelte land selv kan bestemme tidspunktet for markeringen etter lokale forhold. Da det nesten årlig arrangeres internasjonale symposier og møter i slutten av august, er dette generelt et dårlig tidspunkt. Direktoratet for Naturforvaltning (DN), som er den norske ansvarsmyndighet overfor EuroBats, har aldri gitt oss støtte til markeringen selv om det var de som spurte oss i begynnelsen. Vi ønsker derfor ikke å støtte opp om de andre markeringene som DN støtter, og velger et annet tidspunkt for å unngå at DN får kredit for vårt arbeid som de ikke støtter.

Formål
Formålet med den europeisk flaggermusnatt er å fokusere publikums oppmerksomhet på flaggermus som en sårbar dyregruppe samt skape interesse for disse merkelige skapningene.

Dagene vil bli markert ved flere tiltak:

  • Ekskursjoner om kvelden

  • Lysbildeforedrag (med lyder!) om flaggermus

  • Informasjonskampanjer

  • Melding til pressen

  • Annonsering i aviser, på internett o.l.

  • Samarbeid med lokale organisasjoner

Gjennomføring
Arrangementene blir gjennomført i samarbeid med en rekke lokale og regionale organisasjoner. Informasjon om arrangementene blir fortløpende oppdatert på www.flaggermus.no.
 

 


 


2. oktober 2006
Sperrefrist: Ingen

Flaggermus funnet på oljeboringsplattform

Lørdag 23. september oppdages ei flaggermus for første gang i Norgeshistorien på ei oljeboringsplattform i Nordsjøen. Arten viser seg å være en trollflaggermus som kun er funnet i Norge 5 ganger tidligere, men dette er første gang et slikt dyr er innfanget. Funnet er viktig for vår forståelse av trekkende flaggermus.

Sjeldent funn
Det mangler fortsatt mye kunnskap om norske flaggermus. Njord (navnet flaggermusa fikk etter havets og fiskernes gud) viser seg å være en hann av arten trollflaggermus (Pipistrellus nathusii). Denne arten er kun funnet 5 ganger tidligere i Norge, men dette er første gang den har vært innfanget. Trollflaggermus er en trekkende art, og dette var nok en forklaring til hvorfor den ble funnet langt til havs.

Transportert med helikopter
Det finnes ingen insekter til havs, og personalet hadde ikke mat til Njord, så Gjerde sa seg villig til å få dyret til kreftene og slippe den løs igjen. Gjerde hadde ordnet med helikoptertransport til Kristiansund hvor SAS Cargo ordnet transporten videre til Gardermoen. Her ble dyret plukket opp og tatt hånd om.

Behjelpelig personale
Det var personalet på ei oljeboringsplatform på Haltenbanken som kontaktet Leif Gjerde ved Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) for å få råd og hjelp med flaggermusa. Njord fikk vann og godt stell før transporten.

Kontaktinformasjon:
Leif Gjerde, tlf. 40228817
niff@flaggermus.no

Les mer om trollflaggermus på NIFFs faktasider.

.

 Oljeboringsplattformen på Haltenbanken der Norges 6. funn av trollflaggermus ble gjort. Området ligger rett vest for Brønnøysund. Foto: Kjetil Alsvik.


10. november 2004
Sperrefrist: Ingen

Nøtterøy bryter konkurranseloven

Bakgrunn
Den 5. juli 1992 ble NIFF bedt om å gi et tilbud til Nøtterøy kommune om å kartlegge flaggermus. I forbindelse med kommunens rutinemessige oppdatering av kommuneplanen skal også viltkartet oppdateres. Flaggermus utgjør halvparten av de truede pattedyrartene i Norge, og bør derfor prioriteres i en slik oppdatering. Svar med tilbud ble gitt av NIFF den 22. juli 2002. Tilbudet den gang lød på 22.440 kroner.
Et nytt tilbud ble sendt våren 2004 (14. april) til Nøtterøy kommune. Denne gang lød tilbudet på 12.000 kroner. Begrunnelsen for den reduserte kostnaden var at kostnadene kunne reduseres sommeren 2004 da to andre prosjekt var på gang i nabokommunen Tjøme, og at kirkene i Nøtterøy skulle undersøkes i forbindelse med det nasjonale kirkeprosjektet til NIFF.

Loven
Lov om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven) formål er å sørge for effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å legge til rette for virksom konkurranse. Loven omfatter ervervsvirksomhet av enhver art, uten hensyn til hva slags varer eller tjenester virksomheten gjelder, og uansett om den er privat eller drives av stat eller kommune.

Det er Konkurransetilsynet som har forvaltningsansvaret for konkurranselov.

Påklaget og anmeldt
NIFF har gjort en direkte henvendelse til rådmannen i Nøtterøy kommune med ønske om at dette skal tas opp i kommunestyret. Forvaltningansvaret for loven ligger hos Konkurransetilsynet, og forholdet er derfor påklaget overfor dem. Samtidig er forholdet politianmeldt med krav om dekning av saksoppfølging.

.

 


 


8. mai 2002
Sperrefrist: Ingen

Ny norsk pattedyrart

Det er ikke hverdagskost nye pattedyrarter dukker opp i norsk fauna. I 1998 ble fire individer av arten bånddvergflaggermus funnet ved Mosvatnet i Stavanger av Leif Gjerde og Bjarne Oddane. Senere ble arten igjen oppdaget ved Lille Stokkavatnet natt til 24. og 25. april i forbindelse med en reportasje senere sendt på NRK P2s "Verdt å vite" (7. mai). Denne gangen ble det imidlertid gjort lydopptak av ultralydene. Analyser av disse lydene bekrefter med 100 % sikkerhet at arten nå også finnes i Norge. Dette er den 13. flaggermusarten funnet i Norge, og den 69. pattedyrarten i Norge med Svalbard.

Sørvestlandet interessant
Sørvestlandet synes å være meget interessant. Et mildt klima gjør at flere av våre trekkende flaggermusarter kommer til denne landsdelen for å overvintre. Mye tyder på at noen av disse også flyr videre til Skottland eller Danmark/Tyskland. Sørvestlandet er siste landfaste område dyrene kan hvile og jakte før de må krysse havet under høsttrekket og områder som Utsira, Karmøy, Jæren og Lista kan være interessante områder i denne sammenheng.

Tvillingart
Dvergflaggermus er en av de vanligste og mest studerte flaggermusartene i Europa. Allikevel var det først nylig at denne arten ble skilt i to meget nærstående arter, selv om artene trolig har eksistert i 5-10 millioner år. Disse kan bl.a. skilles på frekvensen til dyrenes ultralyder. Vår vanlige dvergflaggermus er omdøpt til pygmédvergflaggermus, mens den nye norske arten er blitt kalt bånddvergflaggermus.

Skal kartlegges
Arten blir nå kartlagt i Agder-fylkene og Rogaland i forbindelse med Flaggermusatlaset i samarbeid med Norsk Pattedyratlas. Kunnskap om flaggermusenes utbredelse fra denne landsdelen er fortsatt meget mangelfull.

Kontaktperson: Leif Gjerde
Telefon:
fram til 0900 9. mai: + 45 22610239
etter 1830 9. mai: 922 10800

 

 


 


Sist oppdatert 27. desember 2013


web counter
web counter

besøkende siden 27. desember 2013